Σχολεία από Φέρουσα Τοιχοποιία

Σάμος, Ελλάδα

ABOUT THE PROJECT​

Σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολίτικων Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), Δρ. Μπαρδάκη Βασίλειο, την ομάδα του γραφείου μελετών Eblecton Consultants Eng. (www.eblecton.gr) και με αφορμή το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας παρουσιάζεται η εργασία με θέμα “Οικονομικότητα Συγχρόνων Επεμβάσεων σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία”.

Οι σύγχρονοι κανονισμοί ΚΑ.Δ.Ε.Τ. και ΕΝ1998-3 που αφορούν δομητικές επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές εκ φέρουσας τοιχοποιίας έχουν στόχο τη διασφάλιση ικανοποιητικής στάθμης επιτελεστικότητας (ασφαλείας) αλλά και οικονομικότητας και εφαρμοσιμότητας της επέμβασης. Αυτή η εργασία κοστολογεί (σε όρους Τευχών Δημοπράτησης) σύγχρονες μελέτες Επεμβάσεων, που πραγματοποιήσαμε σε σεισμόπληκτες κατασκευές της Σάμου, (συμβατές με τους παραπάνω κανονισμούς -για Στάθμη Επιτελεστικότητας Β1) και συγκρίνει τις δαπάνες με τη διεθνή εμπειρία καθώς και με ανάλογα στοιχεία παλαιότερων δημοσιευμένων μελετών. Τα στοιχεία κόστους αντλούνται από εγκεκριμένες μελέτες συγκροτημάτων μεγάλης σπουδαιότητας (ΙΙΙ ή IV). Οι τεχνικές επεμβάσεων ποικίλουν (ενισχύσεις με Ι.Α.Μ., προσθήκη μεταλλικών στοιχείων, ομογενοποίηση μάζας, πλήρωση ανοιγμάτων, κ.α.) και έχουν διαστασιολογηθεί με βάση τα αποτελέσματα ανελαστικών αναλύσεων. Οι ποσότητες και οι εργασίες προμετρούνται λεπτομερώς και τα συγκρινόμενα κόστη αναφέρονται στο στάδιο Μελέτης Εφαρμογής. Πορίζεται ότι οι σύγχρονοι κανονισμοί (ΚΑ.Δ.Ε.Τ.  ΕΝ1998-3) προβλέπουν οικονομικότερο και σαφέστερο (λιγότερο αβέβαιο) σχεδιασμό που οδηγεί σε εφαρμόσιμες επεμβάσεις ακόμη και όταν μελετώνται αρκετά παλαιότερες κατασκευές με πτωχά χαρακτηριστικά (ή/και σημαντική παθολογία).