Γέφυρες

Αράχωβα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Ελλάδα

ABOUT THE PROJECT

Σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολίτικων Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) Δρ. Μπαρδάκη Βασίλειο, την ομάδα του γραφείου μελετών Eblecton Consultants Eng. (www.eblecton.gr) και με αφορμή το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας παρουσιάζεται η εργασία με θέμα “Σεισμική Αναβάθμιση Γεφυρών με βάση την Επιτελεστικότητας”.

Σχολιάζονται τρείς εφαρμογές Επεμβάσεων με βάση την Επιτελεστικότητα σε Γέφυρες, και παρουσιάζονται αποτελέσματα ανελαστικών αναλύσεων. Το πρώτο παράδειγμα αφορά την Αποτίμηση και ενίσχυση μιας τοξωτής γέφυρας οπλισμένου σκυροδέματος. Το συνολικώς γεφυρούμενο μήκος περιλαμβάνει τρία ανοίγματα. Τα δύο ακραία ανοίγματα (μήκους 18.6m) εδράζονται αφενός σε ακρόβαθρο, αφετέρου σε δίστυλο μεσόβαθρο. Το κεντρικό άνοιγμα (μήκους 48.5m), στηρίζεται (μονολιθικά) σε τέσσερα τόξα από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω κατακόρυφων ορθοστατών (στύλων). Η δεύτερη εφαρμογή αναφέρεται σε μια πιο απλή γέφυρα εκ προεντεταμένου σκυροδέματος συνολικού μήκους (χωρίς τις προσβάσεις) 48.28 m. Πρόκειται για αμφιέρειστη γέφυρα, ο φορέας της οποίας μορφώνεται από έγχυτη πλάκα επί τεσσάρων προκατασκευασμένων δοκών. Η τρίτη εφαρμογή αναφέρεται σε ένα τεχνικό έργο -μνημείο εκ λιθοδομής και οπτοπλινθοδομής μήκους περίπου 20.00m. Αποτελείται από δύο ανοίγματα-αψίδες τα οποία εδράζονται στο έδαφος μέσω ενός μεσοβάθρου και δύο ακροβάθρων.